Close

2021 m. Visuotinis ataskaitinis PAFF susirinkimas

2022m.balandžio 27 d./trečiadienį/ 18.00 val. Panevėžio apskrities futbolo federacijos Valdybos susirinkimo Nr.2 sprendimu buvo šaukiamas Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. Dalyvavo  10 PAFF narių,kurių  užteko kvorumui priimant  sprendimus.

Darbotvarkė:

1.PAFF  prezidento kreipimasis.

2.Pranešimas,kad susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis PAFF įstatais.

3.PAFF  visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

4.PAFF visuotinio susirinkimo skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

5.PAFF visuotinio  ataskaitinio susirinkimo sekretoriaus rinkimas ir tvirtinimas.

6.PAFF nauja redakcija, vadovaujantis LFF siunčiamu pranešimu./Pranešėjas  PAFF prezidentas D.Butkus/.

7.PAFF prezidento ataskaita už 2021 m./Pranešėjas PAFF prezidentas D.Butkus/.

8.PAFF  finansinė ataskaita už 2021 m./Pranešėja  Vyr.finansininkė R.Šukienė/.

9.PAFF  vykdytos veiklos už 2021 m. pristatymas /Pranešėjas PAFF prezidentas  D.Butkus/.

Visi  darbotvarkės punktai  PAFF narių   vienbalsiai  buvo priimti ir patvirtinti.