1. Bendrosios nuostatos

  1. Panevėžio apskrities futbolo federacija (toliau PAFF) yra futbolo vystymui Panevėžio apskrityje įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį ir organizacinį savarankiškumą.

  2. Asociacija yra Lietuvos futbolo federacijos (toliau – „LFF“) narys.

  3. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais, taip pat Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (toliau – „FIFA“), Europos futbolo asociacijų sąjungos (toliau – „UEFA“) bei LFF įstatais (statutais), reglamentais, taisyklėmis ir kitais šių organizacijų priimtais dokumentais ir jų organų priimtais sprendimais, bei taiko Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos (IFAB) nustatytas futbolo žaidimo taisykles.

  4. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse įregistruotose bankų įstaigose.

  5. Asociacijos pavadinimas – Panevėžio apskrities futbolo federacija.

  6. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

  7. Asociacijos buveinė – Smėlynės g. 2B, Panevėžys.

  8. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

 2. Asociacijos veiklos tikslai

  1. Asociacijos veiklos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus su futbolo vystymu Panevėžio apskrityje susijusius viešuosius interesus, vykdant šiuose Įstatuose aptartą veiklą.

  2. Asociacijos veiklos sritys: sportas, švietimas (mokslas), kultūra.

  3. Asociacijos veiklos rūšys:

93.1 Sportinė veikla;

93.11 Sporto įrenginių eksploatavimas;

93.12 Sporto klubų veikla;

93.13 Kūno rengybos centrų veikla;

93.19 Kita sportinė veikla;

32.30 Sporto reikmenų gamyba;

47.64 Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;

55.10 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;

58.11 Knygų leidyba;

58.12 Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba;

58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;

58.19 Kita leidyba;

74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

77.21.40 Sporto įrangos nuoma;

79.90 Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla;

82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas;

85.52 Kultūrinis švietimas;

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla;

93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo įstaigų veikla.

  1. Licencijuojamą ar kitą specialaus leidimo reikalaujančią veiklą Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

  2. Asociacija turi teisę teikti labdarą ir paramą, taip pat gauti paramą.

 1. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

  1. Asociacijos nariais gali tapti tik juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, vykdantys su futbolu susijusią veiklą Panevėžio apskrityje, ir įsipareigoję laikytis Asociacijos, LFF, FIFA ir UEFA įstatų (statutų) bei taisyklių, vykdyti šių organizacijų priimtus sprendimus, laikytis IFAB nustatytų futbolo žaidimo taisyklių, LFF nustatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos, taip pat nustatytais terminais ir tvarka mokėti nario mokestį.

  2. Asmuo, siekiantis tapti Asociacijos nariu, pateikia Valdybai nustatytos formos prašymą. Kartu su prašymu Valdybai pateikiami šie dokumentai:

   1. registravimo pažymėjimo kopija;

   2. įstatų kopija;

   3. nustatytos formos įsipareigojimas laikytis Asociacijos, LFF, FIFA ir UEFA įstatų (statutų), taisyklių bei sprendimų;

   4. nustatytos formos įsipareigojimas laikytis IFAB nustatytų futbolo žaidimo taisyklių;

   5. nustatytos formos įsipareigojimas laikytis LFF nustatytos ginčų sprendimo tvarkos;

   6. dalyvių (narių) sąrašas;

   7. valdymo bei kitų organų narių sąrašas;

   8. kompetentingo organo sprendimas tapti Asociacijos nariu.

  3. Sprendimą dėl asmens priėmimo į Asociacijos narius priima Valdyba. Juridinis asmuo, siekiantis tapti Asociacijos nariu, gavęs Valdybos sprendimą priimti jį į Asociacijos narius, turi sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Nuo stojamojo mokesčio sumokėjimo dienos juridinis asmuo yra laikomas Asociacijos nariu. Stojamojo ir kasmetinio nario mokesčio (įnašo) dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas.

  4. Asociacijos nariai turi teisę:

   1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime;

   2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

   3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

   4. bet kada išstoti iš Asociacijos;

   5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

  5. Asociacijos nariai privalo:

   1. laikytis Asociacijos, LFF, FIFA ir UEFA įstatų (statutų) bei taisyklių, reglamentų ir kitų šių organizacijų priimtų dokumentų, vykdyti šių organizacijų sprendimus bei užtikrinti, kad jų laikytųsi ir juos vykdytų visi Asociacijos nario organai ir dalyviai (nariai);

   2. laiku mokėti Asociacijos nario mokestį;

   3. neturėti jokių sportinių santykių su asmenimis, kurie nėra pripažinti LFF arba kurių narystė LFF buvo laikinai sustabdyta ar panaikinta;

   4. gerbti Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos (IFAB) nustatytas futbolo žaidimo taisykles, salės futbolo, pliažo futbolo ir kitas taisykles, nustatytas kompetentingų FIFA organų, ir šių taisyklių laikytis;

   5. vadovautis lojalumo, garbingumo bei sportinio elgesio principais, propaguojant garbingą futbolo žaidimą;

   6. užtikrinti, kad narys neturėtų įtakos daugiau kaip vienam klubui, jeigu tai gali sukelti įtarimų dėl rungtynių ar varžybų skaidrumo;

   7. kilusius ginčus spręsti LFF nustatyta tvarka.

  6. Asociacijos narys turi teisę laisvai išstoti iš Asociacijos. Apie sprendimą išstoti narys privalo raštu informuoti Asociaciją pateikdamas pranešimą Valdybai ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki pageidaujamos išstojimo datos. Per šį laikotarpį narys privalo visiškai atsiskaityti su Asociacija ir įvykdyti visas kitas prievoles Asociacijai. Jeigu yra įvykdytos šiame punkte nustatytos sąlygos, narys išbraukiamas iš Asociacijos narių sąrašo nuo prašyme nurodytos datos.

  7. Už Asociacijos, LFF, FIFA ar UEFA įstatų (statutų) bei taisyklių, reglamentų ir kitų šių organizacijų priimtų dokumentų nesilaikymą, šių organizacijų priimtų sprendimų nevykdymą, LFF nustatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymą Asociacijos nariui gali būti taikomos šios nuobaudos:

   1. teisės dalyvauti Asociacijos organizuojamose varžybose netekimas;

   2. narystės Asociacijoje sustabdymas;

   3. pašalinimas iš Asociacijos.

  8. Nuobauda Asociacijos nariui skiriama Valdybos sprendimu, priimamu Valdybos posėdyje paprasta dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.

  9. Papildomai prie Įstatų punkte nustatytų atvejų Asociacijos narys taip pat gali būti pašalintas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, jei:

   1. ilgiau negu 3 (tris) mėnesius nesumoka nario mokesčio;

   2. Asociacijos nario, jo dalyvių, organų narių ar kitų oficialių asmenų (kaip jie apibrėžiami pagal LFF įstatus) netinkamas elgesys daro neigiamą poveikį Asociacijos, LFF, FIFA, UEFA ar futbolo sporto šakos įvaizdžiui;

   3. ilgiau kaip metai nedalyvauja rajono, miesto, apskrities ar LFF futbolo veikloje;

   4. narys nutraukia veiklą futbolo srityje, tampa nemokus ar įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą;

   5. kitaip šiurkščiai pažeidžia šiuos Įstatus.

  10. Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, stojamasis, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

 2. Asociacijos organai

  1. Asociacijoje yra šie organai:

   1. Visuotinis narių susirinkimas;

   2. kolegialus valdymo organas – Valdyba;

   3. vienasmenis valdymo organas – Prezidentas;

  2. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

 3. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

  1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.

  2. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Prezidentas, o jam nesant ar negalint eiti susirinkimo pirmininko pareigų – bet kuris Visuotinio narių susirinkimo išrinktas Valdybos narys, o pastariesiems nesant ar negalinti eiti susirinkimo pirmininko pareigų – bet kuris Visuotinio narių susirinkimo išrinktas susirinkime dalyvaujančio Asociacijos nario atstovas.

  3. Visuotinis narių susirinkimas:

   1. keičia šiuos Įstatus;

   2. renka ir atšaukia Prezidentą ir Valdybos narius šiuose Įstatuose nustatyta tvarka;

   3. nustato Prezidento darbo sąlygas, jei su Prezidentu sudaroma darbo sutartis;

   4. nustato Asociacijos narių stojamojo ir nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

   5. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

   6. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

   7. renka ir atšaukia nepriklausomus auditorius, nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

  4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

  5. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas vieną kartą per metus, ne vėliau kaip iki balandžio 30 d.

  6. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Taip pat Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka, ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

  7. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą kiekvienas Asociacijos narys informuojamas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų pasirašytinai arba pranešimą išsiunčiant registruotu laišku, arba paskelbiant apie tai šių Įstatų punkte nurodytame leidinyje. Tuo atveju, jeigu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatyti Asociacijos valdymo organų ar atskirų jų narių rinkimai, Asociacijos nariai apie Visuotinį narių susirinkimą informuojami ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Apie pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame punkte numatytų sušaukimo terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka.

  8. Pranešime arba skelbime apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą turi būti nurodyta Visuotinio narių susirinkimo data, laikas, vieta ir darbotvarkė.

  9. Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti LFF, Valdyba, ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių arba Prezidentas. Susirinkimo iniciatoriai Valdybai įteikia prašymą, nurodydami neeilinio Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo priežastis, siūlomą laiką, vietą, darbotvarkę ir sprendimų projektus. Valdyba ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio punkto reikalavimus atitinkančio prašymo gavimo turi priimti sprendimą sušaukti Visuotinį narių susirinkimą.

  10. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 10 (dešimčiai) dienų ir ne vėliau kaip praėjus 1 (vienam) mėnesiui nuo jo dienos privalo būti šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, neatsižvelgiant į tai, kiek Asociacijos narių jame dalyvauja.

  11. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių Įstatų ir punktuose numatytus sprendimus, ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių Įstatų ir nurodytiems Visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

  12. Tais atvejais, kai renkami kolegialių organų nariai, visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami šių Įstatų punkte nustatyta tvarka.

 4. Valdyba, jos kompetencija, sudarymo tvarka

  1. Asociacijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – Valdyba.

  2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai: Prezidentas ir kiti keturi Valdybos nariai, tarp kurių turi būti vienas Panevėžio apskrityje veikiantis teisėjas ir po vieną kiekvieno Komiteto teiktą asmenį. Prezidentas yra kartu ir Valdybos pirmininkas.

  3. Valdyba renkama 4 (keturių) metų terminui. Valdybos narius šiuose Įstatuose nustatyta tvarka renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Valdybos narių kadencijos skaičius neribotas.

  4. Valdybos narių (išskyrus valdybos pirmininko-Prezidento) kandidatūras Visuotiniam narių susirinkimui teikia Komitetai ir Prezidentas šių įstatų nustatyta tvarka iš Asociacijos narių pasiūlytų asmenų.

  5. Kiekvienas Komitetas teikia Visuotiniam narių susirinkimui vieną kandidatą į Valdybos narius iš Asociacijos narių, priklausančių atitinkamam Komitetui, pasiūlytų fizinių asmenų. Tuo atveju, jeigu kuris nors Komitetas Asociacijoje nėra sudarytas, kandidatus į Valdybą nuo tokio Komiteto Asociacijos nariai siūlo Prezidentui, kuris iš visų pasiūlytų vieną kandidatą teikia Visuotiniam narių susirinkimui kaip kandidatą į Valdybos narius.

  6. Kiekvienas Komitetas teikia Prezidentui po vieną Panevėžio apskrityje veikiantį futbolo teisėją, pasiūlytą Asociacijos narių, priklausančių atitinkamam Komitetui, kaip kandidatą į Valdybos narius. Iš visų tokių pasiūlytų kandidatų Prezidentas vieną kandidatą teikia Visuotiniam narių susirinkimui.

  7. Prezidentas renkamas šių Įstatų punkte nustatyta tvarka. Renkant kitus Valdybos narius, balsuojama kiekvieną kartą atskirai už kiekvieno Komiteto pasiūlytą kandidatą, taip kad į Valdybą būtų išrinkta po vieną kiekvieno Komiteto pasiūlytą kandidatą, ir atskirai už Prezidento teikiamą teisėjo kandidatūrą, taip kad į Valdybą būtų išrinktas vienas Panevėžio apskrityje veikiantis teisėjas.

  8. Valdyba:

   1. priima sprendimą sušaukti Visuotinį narių susirinkimą, sudaro šio susirinkimo darbotvarkę;

   2. įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus;

   3. sprendžia finansinius, organizacinius ir kitus su Asociacijos veikla susijusius klausimus, išskyrus klausimus dėl tų sandorių, dėl kurių sudarymo turi teisę vienasmeniškai spręsti Prezidentas;

   4. tvirtina varžybų nuostatus ir tvarkaraščius;

   5. organizuoja Panevėžio apskrities futbolo čempionatus, pirmenybes, turnyrus, žaidynes;

   6. tvirtina Panevėžio apskrities futbolo varžybų vykdymo sistemą;

   7. rengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;

   8. priima sprendimus sudaryti sandorius, kurių vertė viršija 10.000,- Lt (dešimt tūkstančių litų);

   9. priima naujus Asociacijos narius;

   10. priima sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo;

   11. šių Įstatų nustatyta tvarka skiria Asociacijos nariams nuobaudas;

   12. skiria ir atleidžia viceprezidentą (juo gali būti skiriamas tik Valdybos narys), priima sprendimą dėl darbo sutarties su viceprezidentu sudarymo ir jos sąlygų, tvirtina viceprezidento darbo nuostatus;

   13. skiria ir atleidžia Atsakingąjį sekretorių, priima sprendimą dėl darbo sutarties su Atsakinguoju sekretoriumi sudarymo ir jos sąlygų, tvirtina Atsakingojo sekretoriaus darbo nuostatus;

   14. tvirtina metines Asociacijos programas ir projektus, šių programų įgyvendinimo išlaidų sąmatas;

   15. nustato Asociacijos organizuojamų varžybų startinio, dalyvio mokesčio dydį, mokėjimo tvarką;

   16. tvirtina Asociacijos administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus;

   17. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

   18. tvirtina Prezidento parengtą Asociacijos veiklos strategiją;

   19. priima sprendimus dėl Asociacijos atstovybių ir filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo; tvirtina jų nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių valdymo organų narius;

   20. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

   21. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai.

  9. Valdybos nariai atstovauja Asociaciją LFF konferencijoje. Tuo atveju, jeigu Valdybos narys yra kito LFF nario atstovas LFF konferencijoje, Valdyba gali vietoje tokio nario paskirti kitą asmenį atstovauti Asociaciją LFF konferencijoje.

  10. Valdybos posėdžius šaukia Prezidentas (kaip Valdybos pirmininkas) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį, apie tai informuodamas kiekvieną Valdybos narį pasirašytinai arba registruotu paštu, arba Valdybos nario nurodytu faksu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas.

  11. Pranešime apie šaukiamą Valdybos posėdį turi būti nurodyta posėdžio data, laikas, vieta ir darbotvarkė.

  12. Valdybos posėdžio darbotvarkę sudaro Prezidentas (kaip Valdybos pirmininkas), atsižvelgdamas į kiekvieno Valdybos nario pasiūlymus.

  13. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė narių.

  14. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Valdybos narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami). Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento (kaip Valdybos pirmininko) balsas.

 5. Prezidentas, jo kompetencija, rinkimo tvarka

  1. Asociacijoje renkamas vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Prezidentą renka ir atšaukia, jo darbo sutarties sąlygas nustato Visuotinis narių susirinkimas.

  2. Prezidentas renkamas 4 (keturių) metų terminui iš Asociacijos narių šių Įstatų punkto nustatyta tvarka teikiamų kandidatų. Prezidento kadencijų skaičius neribotas.

  3. Asmuo, kurio kandidatūra yra siūloma į Prezidento postą, turi dalyvauti Panevėžio apskrities futbolo veikloje, negali būti teistas už nusikalstamos veikos padarymą.

  4. Asociacijos nariai informaciją apie teikiamą kandidatą užimti Prezidento postą pateikia Asociacijos Valdybai ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimčiai) dienų iki Visuotinio narių susirinkimo, nurodydami siūlomo asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą. Asociacijos Valdyba informuoja Asociacijos narius, paskelbdama siūlomų kandidatų pavardes, likus bent 14 (keturiolikai) dienų iki Visuotinio narių susirinkimo. Rinkimai vykdomi, jeigu yra nors vienas kandidatas. Renkant Prezidentą, kiekvienas Asociacijos narys turi vieną balsą. Jeigu yra daugiau negu vienas kandidatas į Prezidentus, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gauna daugiausiai susirinkime dalyvaujančių narių balsų “už”. Jeigu kandidatai surinkę daugiausiai balsų surenka vienodą balsų skaičių, už šiuos kandidatus balsuojama antrą kartą. Laimi kandidatas, gavęs daugiausiai susirinkime dalyvaujančių narių balsų “už”. Jeigu rinkimuose dalyvauja tik vienas kandidatas, jis laikomas išrinktu, jeigu gauna daugiau susirinkime dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš”.

  5. Jei su Prezidentu sudaroma darbo sutartis, ją pasirašo Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

  6. Prezidentas:

   1. be atskiro įgaliojimo atstovauja Asociaciją santykiuose su trečiaisiais asmenimis; Asociacijos vardu sudaro sandorius, pasirašo Asociacijos dokumentus, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas kredito įstaigose;

   2. sandorius, kurių vertė viršija 10.000,- Lt, Asociacijos vardu sudaro tik priėmus atitinkamą Valdybos sprendimą;

   3. rengia ir teikia Valdybai tvirtinti Asociacijos veiklos strategiją;

   4. rūpinasi Asociacijos finansine parama iš valstybės, savivaldybių ir/ar kitų organizacijų, taip pat iš kitų fizinių ir juridinių asmenų;

   5. vykdo Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimus, pavedimus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

   6. teikia Valdybai pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;

   7. teikia Valdybai tvirtinti Asociacijos biudžetą, vadovauja Asociacijos kasdieninei veiklai, leidžia įsakymus įvairiais Asociacijos veiklos klausimais;

   8. šaukia Valdybos posėdžius;

   9. kontroliuoja Asociacijos renginių finansavimą ir vykdymą;

   10. priima ir atleidžia darbuotojus, taiko jiems skatinimo ir drausminio poveikio priemones, nustato etatų sąrašą, atlyginimus;

   11. priima sprendimą įtraukti Asociacijos narį į atitinkamo Komiteto narius bei tvarko Komitetų narių sąrašus.

 6. Komitetai, jų kompetencija, sudarymo tvarka

  1. Asociacijoje sudaromi Komitetai:

   1. vaikų ir jaunimo bei masinio futbolo komitetas;

   2. futbolo veteranų komitetas;

   3. profesionalaus futbolo komitetas.

  2. Vaikų ir jaunimo bei masinio futbolo komitetą sudaro Asociacijos nariai – futbolo klubai, turintys bent po vieną vaikų, jaunimo arba masinio futbolo komandą, registruotą LFF ar Asociacijos organizuojamose varžybose.

  3. Futbolo veteranų komitetą sudaro Asociacijos nariai – futbolo klubai, turintys bent po vieną veteranų futbolo komandą, registruotą LFF ar Asociacijos organizuojamose varžybose.

  4. Profesionalaus futbolo komitetą sudaro Asociacijos nariai – futbolo klubai, turintys bent po vieną profesionalių futbolininkų komandą, registruotą LFF organizuojamose varžybose.

  5. Vienas Asociacijos narys gali būti kelių Komitetų nariu.

  6. Į atitinkamo Komiteto narių sąrašus Asociacijos nariai įtraukiami Prezidento įsakymu.

  7. Komitetai:

   1. kuruoja atitinkamą futbolo sritį;

   2. teikia pasiūlymus Asociacijos valdymo organams dėl atitinkamos srities futbolo vystymo Panevėžio apskrityje;

   3. renka ir atšaukia komitetų pirmininkus.

  8. Komitetų veiklai vadovauja komitetų pirmininkai, kuriuos komitetų nariai renka iš Komitetų narių pasiūlytų asmenų.

  9. Komitetų posėdžius šaukia komitetų pirmininkai, ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį, apie tai informuodami kiekvieną atitinkamo komiteto narį pasirašytinai arba registruotu paštu arba faksu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas.

  10. Pranešime apie šaukiamą Komiteto posėdį turi būti nurodyta posėdžio data, laikas, vieta ir darbotvarkė.

  11. Komitetų posėdžių darbotvarkę sudaro komitetų pirmininkai, atsižvelgdami į kiekvieno atitinkamo Komiteto nario pasiūlymus.

  12. Komitetas gali priimti sprendimus, kai jo posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė narių.

  13. Kiekvienas Komiteto narys turi vieną balsą, išskyrus atvejus, kai iš Asociacijos narių pasiūlytų fizinių asmenų tarpo renkami kandidatai užimti Valdybos narių pareigas. Renkant šiuos kandidatus:

   1. kiekvienam vaikų ir jaunimo bei masinio futbolo komiteto nariui suteikiama tiek balsų, kiek jis turi vaikų, jaunimo arba masinio futbolo komandų;

   2. kiekvienam futbolo veteranų komiteto nariui suteikiama po 1 (vieną) balsą;

   3. kiekvienas profesionalaus futbolo komiteto nariui suteikiama po 2 (du) balsus už kiekvieną turimą LFF aukščiausios lygos komandą ir po 1 (vieną) balsą už kiekvieną turimą LFF I lygos komandą;

   4. kai renkamas komiteto kandidatas iš Panevėžio apskrityje veikiančių teisėjų, kiekvienam komiteto nariui suteikiama po 1 (vieną) balsą.

  14. Išskyrus atvejus, kai renkami kandidatai užimti Valdybos narių pareigas, komitetų sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Komiteto narių atstovų balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami). Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia atitinkamo Komiteto pirmininko balsas.

  15. Renkant kandidatus užimti Valdybos narių pareigas, išrinktu laikomi tie Asociacijos narių pasiūlyti fiziniai asmenys, kurie surenka daugiausiai atitinkamo Komiteto narių balsų „už“.

 7. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

  1. Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Valdyba.

 8. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

  1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal galiojančius teisės aktus arba šiuos Įstatus turi būti skelbiami viešai, skelbiami bet kuriame dienraštyje ar svetainėje šių Įstatų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 9. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

  1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  2. Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos Valdyba.

  3. Asociacijos filialų ir atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Asociacijos Valdybos sprendimu.

 10. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

  1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

  2. Net ir šiuose Įstatuose nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama:

   1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus Įstatuose;

   2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

   3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

   4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

   5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

   6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

   7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

   8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

   9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

   10. atlikti kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamus veiksmus.

  3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose yra nustatyta, tikslams.

 11. Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

  1. Valdyba ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti Visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.

  2. Nepriklausomas Visuotinio narių susirinkimo paskirtas auditorius tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, vadovaudamasis apskaitos principais, ir pateikia savo ataskaitą Visuotiniam narių susirinkimui. Auditorius renkamas dvejų metų laikotarpiui.

 12. Ginčų sprendimas

  1. Ginčai, kylantys tarp Asociacijos ir jos narių ar su jais susijusių asmenų, taip pat ginčai, kylantys tarp Asociacijos ar jos narių ir LFF bei kitų organizacijų, sprendžiami LFF įstatuose nustatyta tvarka.

  2. Ginčai, kylantys tarp Asociacijos ir jos narių ar su jais susijusių asmenų, taip pat ginčai, kylantys tarp Asociacijos ar jos narių ir LFF bei kitų organizacijų, ir kurie yra susiję su nacionaliniais reikalais (Asociacijos ir LFF įstatais, taisyklėmis, nutarimais ir sprendimais) gali būti sprendžiami paskutinėje instancijoje tik nepriklausomame ir nešališkame arbitraže, kaip yra nustatyta LFF įstatuose, kuriame ginčai sprendžiami nesikreipiant į bendros kompetencijos teismą, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nustato kitaip.

  3. Bet koks kilęs ginčas, susijęs su tarptautiniais reikalais (FIFA ir UEFA įstatais, taisyklėmis, direktyvomis, nutarimais ir sprendimais) gali būti sprendžiamas paskutinėje instancijoje tik Tarptautiniame Sporto Arbitražo Teisme (CAS), įsikūrusiame Lozanoje (Šveicarijoje), kaip nustatyta atitinkamose FIFA ir UEFA įstatų nuostatose.

 13. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

  1. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

  2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Prezidentas ar Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

  3. Pakeisti Asociacijos Įstatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

2009 m. ___________ _____ d.

 

Asociacijos vardu:

 

 

____________________________ ____________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)